Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo
Spolek Metaculture z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na: Ke Kaménce 96/7, Praha 17, 163 00

 

Čl. 2 Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým seskupením občanů, v němž se propojuje sociálně – pedagogická sféra s kulturně – uměleckou. 
Spolek se zabývá primárně multikulturní výchovou, národnostními menšiny a dalšími sociálními tématy spojené s touto problematikou.

 

Čl. 3 Základní cíle (účely) spolku
Základními cíle (účely) spolku jsou:
a)   přispívat k harmonickému soužití národnostních, etnických a jiných minorit s majoritní společností.
b)   výchovně vzdělávací osvětu žáků a pedagogů základních a středních škol z celé České republiky v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím realizace interaktivních, vzdělávacích aktivit, odborných přednášek a setkání osob z různého multikulturního prostředí (workshopy a pobyty).

 

Čl. 4 Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a)     praktická činnost ve spolupráci s orgány MŠMT, ministerstvo kultury a jinými subjekty,
b)     vícedenní tvůrčí workshopy a filmové pobytové tábory reflektující probíraná témata
c)     pořádání celoročních vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) na ZŠ a SŠ
d)     psaní metodik pro učitele ZŠ, SŠ týkajících se problematiky multikulturní výchovy
e)     osvěta zaměřená na odbornou a širší veřejnost (projekce a festivaly)

 

Čl.  5 Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl. 6 
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Čl. 7 
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  schválila případné změny stanov,
  zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
  schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  určila koncepci činnosti spolku na další období,
  stanovila výši členských příspěvků,
  schválila rozpočet spolku na příští období,
  zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
  rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
  vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

 

Čl. 8 Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

 

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 27. 5.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze